1974 Topps #26 Josh Ashton 6 - EX/MT

1974 Topps #26 Josh Ashton Front Thumbnail
1974 Topps #26 Josh Ashton Back Thumbnail
Serial Number
F74T 00 2714
Grade
6.00
Price
$2.50
1974 Topps #26 Josh Ashton Front Thumbnail
1974 Topps #26 Josh Ashton Back Thumbnail
Serial Number
F74T 00 7077
Grade
6.00
Price
$2.50
1974 Topps #26 Josh Ashton Front Thumbnail
1974 Topps #26 Josh Ashton Back Thumbnail
Serial Number
F74T 00 7078
Grade
6.00
Price
$2.50
1974 Topps #26 Josh Ashton Front Thumbnail
1974 Topps #26 Josh Ashton Back Thumbnail
Serial Number
F74T 00 7079
Grade
6.00
Price
$2.50
1974 Topps #26 Josh Ashton Front Thumbnail
1974 Topps #26 Josh Ashton Back Thumbnail
Serial Number
F74T 00 7080
Grade
6.00
Price
$2.50
1974 Topps #26 Josh Ashton Front Thumbnail
1974 Topps #26 Josh Ashton Back Thumbnail
Serial Number
F74T 00 7081
Grade
6.00
Price
$2.50

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.