1953 Topps #194 Eddie Kazak 2 - GOOD

1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 1767
Grade
2.00
Price
$4.00
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 1768
Grade
2.00
Price
$4.00
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 1769
Grade
2.00
Price
$4.00
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 2785
Grade
2.00
Price
$4.00
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 5244
Grade
2.00
Price
$4.00
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 7376
Grade
2.00
Price
$4.00

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.