1953 Topps #194 Eddie Kazak 2 - GOOD

1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 1765
Grade
2.00
Price
$1.65
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 5244
Grade
2.00
Price
$1.65
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 7376
Grade
2.00
Price
$1.65
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 8681
Grade
2.00
Price
$1.65
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 9819
Grade
2.00
Price
$1.65
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 9871
Grade
2.00
Price
$1.65

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.