1953 Topps #194 Eddie Kazak 3 - VG

1953 Topps #194   Eddie Kazak Front Thumbnail 1953 Topps #194   Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 2520
Grade
3.00
Price
$9.50
1953 Topps #194   Eddie Kazak Front Thumbnail 1953 Topps #194   Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 2577
Grade
3.00
Price
$9.50
1953 Topps #194   Eddie Kazak Front Thumbnail 1953 Topps #194   Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 2849
Grade
3.00
Price
$9.50
1953 Topps #194   Eddie Kazak Front Thumbnail 1953 Topps #194   Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 3010
Grade
3.00
Price
$9.50
1953 Topps #194   Eddie Kazak Front Thumbnail 1953 Topps #194   Eddie Kazak Back Thumbnail

creased

Serial Number
B53T 00 5858
Grade
3.00
Price
$9.50

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.