1953 Topps #194 Eddie Kazak 3 - VG

1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 2481
Grade
3.00
Price
$6.00
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 2849
Grade
3.00
Price
$6.00
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 3010
Grade
3.00
Price
$6.00
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 3357
Grade
3.00
Price
$6.00
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
creased
Serial Number
B53T 00 5858
Grade
3.00
Price
$6.00
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 6628
Grade
3.00
Price
$6.00

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.