1953 Topps #194 Eddie Kazak 6 - EX/MT

1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 1128
Grade
6.00
Price
$40.00
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 2735
Grade
6.00
Price
$40.00
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 4863
Grade
6.00
Price
$40.00

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.