1953 Topps #194 Eddie Kazak 5 - EX

1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 4399
Grade
5.00
Price
$11.50
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 5328
Grade
5.00
Price
$11.50
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 6067
Grade
5.00
Price
$11.50
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 6499
Grade
5.00
Price
$11.50
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 7857
Grade
5.00
Price
$11.50
1953 Topps #194 Eddie Kazak Front Thumbnail
1953 Topps #194 Eddie Kazak Back Thumbnail
Serial Number
B53T 00 9592
Grade
5.00
Price
$11.50

Report this card

Thank you for your report.

This dialog will close automatically.